To przychodzi po zmroku

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas otwie­ra czer­wo­ne drzwi na koń­cu kory­ta­rza i spraw­dza szan­se ludz­ko­ści na prze­trwa­nie apo­ka­lip­sy, recen­zu­jąc przy oka­zji „To przy­cho­dzi po zmro­ku” (2017). Jak funk­cjo­nu­je świat po apo­ka­lip­sie w dru­gim peł­nym metra­żu Treya Edwar­da Shult­sa? Co zagra­ża boha­te­rom tego fil­mu? Jak bar­dzo przy­gnę­bia­ją­cy jest ten obraz? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.