Locke and Key: Short Stories

Man­do wró­cił z majów­ki ze zdar­tym gło­sem dla­te­go musiał chwi­lo­wo przy­sto­po­wać i wpro­wa­dzić kil­ka zmian w pla­nie publi­ka­cji. Na szczę­ście oprócz defek­tu wokal­ne­go majów­ka dostar­czy­ła nam też nowe nagra­nie i dla­te­go dru­gi pią­tek z rzę­du przy­no­si nam komik­sy Joego Hil­la. W ocze­ki­wa­niu na naj­now­szy tom przy­gód rodzi­ny Loc­ke i magicz­nych klu­czy – „Loc­ke & Key: Zło­ty wiek” – posłu­chaj­cie o wszyst­kich one-sho­tach, któ­re nie zasi­lą tego zbio­ru.  Dla­cze­go te kon­kret­ne histo­rie pozo­sta­ją na razie wyda­ny­mi oddziel­nie komik­sa­mi i jaki poziom pre­zen­tu­ją? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej ple­ne­ro­wej audy­cji. Oprócz tego posłu­cha­cie ćwier­ka­nia ptasz­ków i może choć tro­chę poczu­je­cie znów kli­mat majo­we­go week­en­du. Zapraszamy!


A dzi­siaj roz­ma­wia­my o nastę­pu­ją­cych komiksach:

  • 0:04:10 – Loc­ke & Key: Grin­dho­use (2012)
  • 0:12:53 – Loc­ke & Key: Dog Days (2019)
  • 0:19:25 – Loc­ke & Key: Nailed It (2019)
  • 0:25:29 – Loc­ke & Key: In the Can (2009)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.