Seria Ju-On cz. 2

W trzy­sta trzy­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia pod­ca­sto­we trio – w skła­dzie Man­do, Jer­ry i Szy­mas – ponow­nie wyru­sza do Japo­nii, by po dwóch mie­sią­cach prze­rwy doko­nać osta­tecz­nej kon­fron­ta­cji ze zło­wro­gą klą­twą. Ana­li­zę dzien­ni­ka Kay­ako oraz kolej­ne zgo­ny umi­la­ją nam sean­se „Whi­te Ghost” i „Black Ghost” oraz dwu­czę­ścio­we­go rebo­otu serii tj. „Ju-On: The Begin­ning of The End” i „Ju-On: The Final Cur­se”. Czy nisko­bu­dże­to­we czar­no-bia­łe duchy to kino kla­sy Z? Jaka jest gene­za powsta­nia tych fil­mów i ich zwią­zek z głów­ną serią? Czy porzu­ce­nie wąt­ku rodzi­ny Saekich na dzie­się­cio­le­cie „Klą­twy”, a następ­nie stwo­rze­nie reboota/sequela pierw­szych fil­mów było dobrą decy­zją? W któ­rym tytu­le Toshio potra­fi zje­żyć wło­sy na gło­wie? Czym zaska­ku­je siód­ma odsło­na serii? Jak oce­nia­my „Fina­ło­wą Klą­twę”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.