O duchach

Pod­czas kolej­nej wizy­ty w Biblio­tecz­ce Gro­zy spo­ty­ka­my ame­ry­kań­skie­go kla­sy­ka Hen­ry Jame­sa, któ­re­go „Dokrę­ca­nie śru­by” wyko­rzy­stał ostat­nio Net­flix jako bazę dla „The Haun­ting of Bly Manor”. Dziś przy­glą­da­my się krót­kim tek­stom Jame­sa zawar­tym w tomie „O duchach”. Oczy­wi­ście od nie­za­wod­ne­go wydaw­nic­twa z Toru­nia, czy­li „C&T”. Znaj­dzie­my tu kla­sycz­ne opo­wie­ści „Sir Edmund Orme” a tak­że „Owen Win­gra­ve”, z któ­rych to tek­stów rów­nież czer­pa­li twór­cy nowe­go seria­lu. Pole­ca­my cały odci­nek Waszej uwadze!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.