Gaz do dechy – część 3

W dzi­siej­szym odcin­ku Man­do, Sku­ra i Jer­ry zapra­sza­ją na omó­wie­nie ostat­nich opo­wia­dań ze zbio­ru „Gaz do dechy” oraz pod­su­mo­wa­nie swo­ich wra­żeń po lek­tu­rze cało­ści. Dziś padło na czte­ry tek­sty i w zasa­dzie wszyst­kie wpi­su­ją się w oko­ło­hal­lo­we­eno­wy kli­mat. Jak spodo­ba­ły się chło­pa­kom „Twe­ety z cyr­ku umar­łych”, któ­rych ekra­ni­za­cję wkrót­ce będzie­my mie­li oka­zję oglą­dać? Czy for­ma nadal dzia­ła i czy jest do zaak­cep­to­wa­nia w wer­sji audio? Na ile połą­cze­nie reali­zmu magicz­ne­go (?) i opo­wie­ści sen­sa­cyj­nej zadzia­ła­ło w przy­pad­ku „Chry­zan­te­mam”? Czy powrót do „W wyso­kiej tra­wie” oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cy czy może jed­nak nie­zbyt uda­na adap­ta­cja Net­flik­sa obna­ży­ła śred­nią jakość tek­stu źró­dło­we­go? Jak wypa­da apo­ka­lip­tycz­ne „Jeste­ście wol­ni” czy­ta­ne w cza­sie pan­de­mii? I w koń­cu, czy pano­wie doj­dą do zgo­dy w kwe­stii oce­ny cało­ścio­wej zbio­ru? Posłuchajcie!

  • 0:01:55 – Twe­ety z cyr­ku umarłych 
  • 0:12:35 – Chryzantemamy 
  • 0:25:34 – W wyso­kiej tra­wie (ze Ste­phe­nem Kingiem) 
  • 0:33:20 – Jeste­ście wolni

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.