22.11.63

Jake Epping to trzy­dzie­sto­pię­cio­let­ni nauczy­ciel angiel­skie­go w Lis­bon Falls w sta­nie Maine, któ­ry dora­bia, pro­wa­dząc kur­sy przy­go­to­waw­cze do matu­ry zaocz­nej dla doro­słych. Od jed­ne­go ze swo­ich uczniów, Harry’ego Dun­nin­ga, dosta­je wypra­co­wa­nie – maka­brycz­ną, wstrzą­sa­ją­cą opo­wieść w pierw­szej oso­bie o tym, jak pew­nej nocy przed pięć­dzie­się­ciu laty ojciec Harry’ego zatłukł na śmierć jego mat­kę i bra­ci, a sio­strę pobił tak bar­dzo, że nigdy nie odzy­ska­ła przy­tom­no­ści. Od tego wszyst­ko się zaczyna…

…Wkrót­ce potem przy­ja­ciel Jake’a, Al, wła­ści­ciel lokal­ne­go baru, zdra­dza mu tajem­ni­cę: jego spi­żar­nia jest por­ta­lem do roku 1958. Powie­rza Jake’owi sza­lo­ną – i, co jesz­cze bar­dziej sza­lo­ne, wyko­nal­ną – misję oca­le­nia Kennedy’ego. Tak oto Jake zaczy­na swo­je nowe życie jako Geo­r­ge Amber­son, życie w świe­cie Elvi­sa i JFK, ame­ry­kań­skich krą­żow­ni­ków szos i wcze­sne­go rock and rol­la, gniew­ne­go samot­ni­ka nazwi­skiem Lee Harvey Oswal­da i Sadie Dun­hill, pięk­nej szkol­nej biblio­te­kar­ki, któ­ra zosta­je miło­ścią życia Jake’a – życia wbrew wszel­kim nor­mal­nym regu­łom czasu.

W 236. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, gościem audy­cji jest Seba­stian „burial” Kubań­czyk – aktu­al­nie autor ser­wi­su Kingowiec.pl, wiel­ki fana­tyk Ste­phe­na Kin­ga, zna­ny w fan­do­mie już od lat dzie­więć­dzie­sią­tych, kie­dy pro­wa­dził stro­nę Ste­phen King – Pan Gro­zy. Roz­ma­wia­my na żywo, pod­czas zjaz­du fanów Kin­ga, na majów­ce gro­zy. Jest to debiut buria­la na łamach pod­ca­stu Radio SK i pierw­szy pod­cast w ramach tego pro­jek­tu nagra­ny w taki spo­sób i w takich warunkach.

Roz­mo­wa ze spoj­le­ra­mi. Naj­pierw czy­tać, potem oglą­dać, na koń­cu słuchać 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.