Lament

W sen­nej wio­sce, gdzieś na kore­ań­skiej pro­win­cji, docho­dzi do sze­re­gu gwał­tow­nych i szo­ku­ją­cych zgo­nów – być może mor­derstw. Jak­by tego było mało, część miesz­kań­ców zaczy­na zdra­dzać ozna­ki tajem­ni­czej, pro­wa­dzą­cej do sza­leń­stwa cho­ro­by. Na cze­le docho­dze­nia sta­je poczci­wy, ospa­ły Jong-goo, któ­re­go ruty­na zawo­do­wa do tej pory ogra­ni­cza­ła się do wysia­dy­wa­nia na komi­sa­ria­cie i „patro­lo­wa­nia” oko­li­cy. Jest on zupeł­nie nie­przy­go­to­wa­ny do pro­wa­dze­nia tak skom­pli­ko­wa­ne­go śledz­twa, a będzie ono dla nie­go bar­dzo waż­ne, gdy tak­że jego uko­cha­na córecz­ka zacznie wyka­zy­wać symp­to­my opę­ta­nia… Sytu­acja szyb­ko wymy­ka się spod kon­tro­li, zamie­nia­jąc się w ciąg prze­ra­ża­ją­cych i nie­da­ją­cych się logicz­nie wytłu­ma­czyć zda­rzeń. Kon­fron­ta­cja z potęż­ny­mi moca­mi spra­wi, że Jong-goo będzie musiał zawie­sić wia­rę w świat, któ­ry do tej pory znał. Co robić, komu zaufać?

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.