Sicario 2: Soldado

W Tek­sa­sie docho­dzi do zama­chu ter­ro­ry­stycz­ne­go. Jeden z zama­chow­ców został prze­trans­por­to­wa­ny na teren Sta­nów przez mek­sy­kań­ski kar­tel. Rząd USA zamie­rza umie­ścić kar­te­le na liście orga­ni­za­cji ter­ro­ry­stycz­nych, a Mini­ster Obro­ny USA wynaj­mu­je Mat­ta Gra­ve­ra, by ten dopro­wa­dził do skłó­ce­nia kar­te­li i osła­bie­nia ich przed ofi­cjal­nym ata­kiem ze stro­ny rzą­du. Matt z Ale­jan­dro i resz­tą eki­py rusza do Mek­sy­ku, by prze­pro­wa­dzić porwa­nie cór­ki nar­ko­ty­ko­we­go bos­sa, za któ­re winą obar­czo­na zosta­nie nar­ko­ty­ko­wa kon­ku­ren­cja. Nie­ste­ty nie wszyst­ko idzie zgod­nie z planem.

Kto zastą­pił Deni­sa Vil­le­neu­ve na stoł­ku reży­se­ra? Jak wyglą­da „Sica­rio” bez posta­ci gra­nej przez Emi­ly Blunt? Czy „Sol­da­do” to dobry sequ­el? W jaki spo­sób ewo­lu­owa­ła postać Ale­jan­dro? Co łączy „Sica­rio 2” z „Ram­bo 2”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.