Star Wars Darth Vader. Szkarłatne rządy. Tom 4

Po omó­wie­niu wyda­rzeń z mini-serii „Szkar­łat­ne rzą­dy” zabie­ra­my się za wszyst­kie komik­sy, któ­re w skład tego even­tu wcho­dzą, na pierw­szy rzut bio­rąc nie­sław­ne­go „Dar­tha Vade­ra” autor­stwa Gre­ga Paka. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do i Jer­ry, któ­rzy zasta­na­wia­ją się nad tym czy Pak wie, że zeszy­ty zawar­te w tym tomie powin­ny się zazę­biać z opo­wie­ścią, któ­rą przed­sta­wił Char­les Soule w głów­nej serii, pró­bu­ją zro­zu­mieć zawi­ło­ści fabu­ły i roz­ma­wia­ją o powro­cie wąt­ków z wcze­śniej­szych albu­mach z tego runu. Czy jest lepiej niż w poprzed­nich tomach, a Pak w koń­cu zapro­po­no­wał nam dobrą histo­rię? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.