Mów do mnie

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Aga, Paweł i Szy­mon przy­bi­ja­ją piąt­kę z zabal­sa­mo­wa­ną rącz­ką, deba­tu­ją nad wpły­wem opę­tań i nar­ko­ty­ków na mło­dzież oraz oma­wia­ją „Mów do mnie” (2023), czy­li świe­żyn­kę sygno­wa­ną logo A24. Jak pro­mo­wa­ny był ten peł­no­me­tra­żo­wy debiut bra­ci Phi­lip­pou? Czy zała­pa­li­śmy się na hype wokół tej pro­duk­cji? W jaki spo­sób twór­cy sko­re­lo­wa­li używ­ki i nar­ko­ty­ki z dobro­wol­nym opę­ta­niem? Ile w „Talk to me” peł­no­krwi­ste­go hor­ro­ru, ile GenZ, a ile oby­cza­ju i dra­ma­tu? Któ­re wąt­ki zro­bi­ły na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Jak inter­pre­tu­je­my sam finał? Czy chcie­li­by­śmy kie­dyś stra­cić nad sobą kon­tro­lę i dać się opę­tać? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.