Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Dzi­siaj w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym Bogu­sia i Sev odpa­la­ją wehi­kuł cza­su. Zabie­ra­my Was do zwa­rio­wa­ne­go i kolo­ro­we­go świa­ta PRL‑u, gdzie kobie­ty tań­czą, Pewe­xy wypeł­nio­ne są sma­ko­wi­ty­mi fan­ta­mi, a zło­czyń­cy – pra­wie jak super­bo­ha­te­ro­wie – doko­nu­ją rze­czy nie­moż­li­wych, non­sza­lan­co pod­krę­ca­jąc wąsa. „Naj­mro. Kocha, krad­nie, sza­nu­je” w reży­se­rii Mate­usza Rako­wi­cza to jeden z jaśniej­szych punk­tów na mapie pol­skie­go kina A.D.2021. Film inspi­ro­wa­ny jest histo­rią Zdzi­sła­wa Naj­mrodz­kie­go „kró­la zło­dziei” i „mistrza ucie­czek”, któ­ry dwa­dzie­ścia dzie­więć razy wymy­kał się orga­nom ści­ga­nia. To kino roz­ryw­ko­we naj­wyż­szej pró­by! Czy robie­nie w Pol­sce kina gatun­ko­we­go może liczyć na uzna­nie kry­ty­ków? Czy rodzi­mi fil­mow­cy potra­fią uży­wać slow-mo? Dla­cze­go war­to zoba­czyć ten film? I co mają do tego wąsy Dawi­da Ogrod­ni­ka? O wszyst­kim usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.