Słabość serca

Sku­ra ma sła­bość do chat w lesie i do śnie­gu. A kie­dy cha­ta jest ośnie­żo­na, to jego ser­ce słab­nie tak bar­dzo jak pod­czas czy­ta­nia książ­ki „Sła­bość ser­ca” (2020) z wydaw­nic­twa Dom Hor­ro­ru. Czy pod­czas lek­tu­ry będzie­cie musie­li dzwo­nić po kar­dio­lo­ga? Czy może obę­dzie się bez zbęd­nej pani­ki, bo lepiej poczy­tać Jac­ka Ket­chu­ma? O tym w dzi­siej­szym odcin­ku w wer­sji audio. Uwa­ga to zapis dźwię­ko­wy z fil­mu dostęp­ne­go tyl­ko dla patro­nów Audy­cji Zkury.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.