Krampus

W sześć­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Jer­ry i Szy­mas oma­wia­ją Kram­pu­sa (2015), czy­li naj­now­sze dzie­ło Micha­ela Dougher­ty­’e­go. Naj­pierw przez 17 minut opo­wia­da­ją o swo­ich ocze­ki­wa­niach wzglę­dem fil­mu oraz realiach, w jakich go obej­rze­li, a następ­nie przez bli­sko godzi­nę ana­li­zu­ją szcze­gó­ło­wo wszyst­kie jego ele­men­ty: od kry­ty­ku­ją­cej kon­sump­cjo­nizm sce­ny otwar­cia, poprzez budo­wę szczę­ki klau­na z pudeł­ka, aż po moż­li­we inter­pre­ta­cje finału.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa: 57:48 – 1:22:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.