Prezent pod choinkę

Zapra­sza­my na “Pre­zent pod cho­in­kę”. Spe­cjal­ny świą­tecz­ny epi­zod “Stre­fy mro­ku” w któ­rym Żar­łok, Rafał i Jacek opo­wie­dzą o sen­ty­men­tal­nej podró­ży do “zło­tych cza­sów radia”. Pozna­my pew­ną ame­ry­kań­ska rodzi­nę z lat 40 XX wie­ku przy­go­to­wu­ją­cą się na świę­ta. I dowie­my się dla­cze­go nie war­to ubie­rać dzie­ci w bar­dzo cie­płe ubra­nia? Dla­cze­go pomoc­ni­cy św. Miko­ła­ja to psy­cho­pa­ci? Dla­cze­go psy uwiel­bia­ją indy­ka? To wszyst­ko i wię­cej w “Pre­zen­cie pod cho­in­kę”. Zapra­sza­my do odsłu­chu i weso­łych świąt!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.