Superposition

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas 2 wyjeż­dża z Danii do Szwe­cji, by w leśnej głu­szy przy­glą­dać się życiu pew­ne­go mał­żeń­stwa i ich syn­ka, Nemo. Czym zasko­czył mnie ten peł­no­me­tra­żo­wy debiut reży­ser­ki Karo­li­ne Lyng­bye? Kim są boha­te­ro­wie „Super­po­si­tion” (2023)? Dla­cze­go nagry­wa­ją pod­cast? Ile tu ele­men­tów hor­ro­ru, a ile dra­ma­tu? Czy suro­wość i kame­ral­ność tej pro­duk­cji prze­szka­dza­ły mi? Jakie roz­my­śla­nia towa­rzy­szy­ły mi w trak­cie sean­su? Gdzie jest Nemo 1? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.