Wiedźmin: Dom ze szkła

Geralt z Rivii, legen­dar­ny wiedź­min, pod­czas wędrów­ki skra­jem Czar­ne­go Lasu spo­ty­ka Jaku­ba, owdo­wia­łe­go myśli­we­go i razem wyru­sza­ją w dal­szą podróż. Leśne ścież­ki, a może i prze­zna­cze­nie pro­wa­dzą ich do tytu­ło­we­go domu ze szkła, wiel­kie­go i peł­ne­go tajem­nic dwo­ru, w któ­rym miesz­ka zmar­ła żona Jaku­ba oraz wie­le innych dziw­nych mrocz­nych posta­ci. Czy wiedź­min poko­na potwo­ry, nie ule­gnie uwo­dzi­ciel­skim cza­rom, roz­wią­że wszyst­kie zagad­ki? Posłu­chaj­cie słu­cho­wi­ska na pod­sta­wie komik­su Pau­la Tobi­na i Joe Querio.

Kon­cep­cja i pro­duk­cja: Sound Tropez
Reży­se­ria i udźwię­ko­wie­nie: Mar­cin Kardach
Sce­na­riusz: Kamil Śmiałkowski/Michał Szolc
Nar­ra­tor: Adam Ferency
Obsa­da: Jacek Roze­nek (Geralt), Jan Jan­ga Toma­szew­ski (Jakub) Mag­da­le­na Różcz­ka (Vara), Mag­da­le­na Popław­ska (Mar­ta), Syl­wia Nowi­czew­ska (Cmen­tar­na Wiedźma)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.