Horror Factory cz. 03: Der Blutflüsterer Montillon

W sto trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pomi­mo zapcha­ne­go nosa i wywo­ła­ne­go począt­kiem nowe­go roku aka­de­mic­kie­go spad­ku for­my oma­wia dla Was trze­ci tom nie­miec­ko­ję­zycz­nej serii wydaw­ni­czej Hor­ror Fac­to­ry, a mia­no­wi­cie mikro­po­wieść Der Blut­flüste­rer Chri­stia­na Mon­til­lon. Z audy­cji dowie­cie się, w jaki spo­sób nie­miec­ki autor wyko­rzy­stu­je postać dziec­ka do wzbu­dza­nia stra­chu, kim lub czym jest tytu­ło­wy Blut­flüste­rer oraz czy mie­sza­nie lek­ko skan­da­li­zu­ją­cej gro­zy z rodzin­nym dra­ma­tem może wyjść książ­ce na dobre.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.