Kraina Lovecrafta

Przy oka­zji pre­mie­ry seria­lu “Kra­ina Love­cra­fta”, wydaw­nic­two W.A.B. wypu­ści­ło w Pol­sce książ­ko­wy pier­wo­wzór autor­stwa Mat­ta Ruf­fa. Jer­ry książ­kę prze­czy­tał i posta­no­wił Wam dziś o niej co nie­co opo­wie­dzieć. Co robi Love­craft w tytu­le? Ile w książ­ce Ruf­fa mamy wąt­ków histo­rycz­no-oby­cza­jo­wych, a ile znaj­dzie­my tam pul­po­wej roz­ryw­ki? Czy war­to się­gnąć po tę powieść jeże­li widzia­ło się serial? I w koń­cu, czy to w ogó­le powieść, czy może zbiór opo­wia­dań? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Jeże­li inte­re­su­je Was opi­nia o seria­lu to zapra­sza­my tutaj

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.