Kraina Lovecrafta

W trzy­sta dwu­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Michał „Mag Loży Wyso­kie­go Pro­gu Wej­ścia” Rako­wicz i Szy­mon „Mecha­nicz­na Ręka Głasz­czą­ca Shog­go­tha” Cie­śliń­ski wsia­da­ją w swo­je­go Old­ti­me­ra i wyru­sza­ją w podróż do Ardham w Mas­sa­chu­setts, by zmie­rzyć się z recen­zją pierw­sze­go sezo­nu „Kra­iny Love­cra­fta”. Czy po genial­nym otwar­ciu kolej­ne epi­zo­dy sta­no­wi­ły dla nas zim­ny prysz­nic? Dla­cze­go – naszym zda­niem – tak dużo osób odbi­ło się od tego seria­lu? Co sta­no­wi jego naj­więk­szą war­tość? Czy Tic to wyide­ali­zo­wa­ny czar­no­skó­ry super­bo­ha­ter, a Chri­sti­na to prze­siąk­nię­ta złem bia­ła­ska? Jak wie­le meta- i inter­tek­stów cze­ka na bar­dziej wyma­ga­ją­cych widzów? Ile hor­ro­ru, sci-fi i innych gatun­ków znaj­dzie­my w tej adap­ta­cji książ­ki Mat­ta Ruf­fa? Jaką rolę peł­nią tu nie­któ­re kadry, cyta­ty czy utwo­ry muzycz­ne? Co moż­na zarzu­cić fina­ło­wi? Czy „Kra­ina…” sta­nie się kie­dyś seria­lem kul­to­wym? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.