Małpia łapka

Paweł Mate­ja wraz z Żar­ło­kiem przy­bi­li piąt­kę mał­piej łap­ce i roz­pły­wa­ją się nad pomy­sła­mi przy­ku­rzo­nej gro­zy sprzed lat. W naj­now­szym tomi­ku toruń­skie­go wydaw­nic­twa Cri­me & thril­ler znaj­dzie­my trzy­na­ście krót­kich opo­wia­dań, któ­re po wie­lu latach posu­chy dopeł­nia­ją obraz auto­ra naj­bar­dziej zna­ne­go dotych­czas z tytu­ło­we­go opo­wia­da­nia. W. W. Jacobs to twór­ca ope­ru­ją­cy w dużej mie­rze humo­rem, sub­tel­nie połą­czo­nym z hor­ro­rem. Jakie sko­ja­rze­nia mie­li recen­zen­ci pod­czas lek­tu­ry, czy to dobry tomik dla fanów Sama Raimie­go, oraz cóż to za dziw­ne dźwię­ki docho­dzą spo­za okna pro­wa­dzą­ce­go… o tym w dzi­siej­szym odcinku!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.