Kobiety eksploatacji. Odcinek 13. Pociąg tortur

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Zapra­sza­my na Kobie­ty eks­plo­ata­cji w świą­tecz­nej odsło­nie! Mar­ta i Bogu­sia, korzy­sta­jąc z bożo­na­ro­dze­nio­wej aury się­ga­ją po kla­syk Aldo Lado, któ­ry bywa też okre­śla­ny wło­skim rip offem „Ostat­nie­go domu po lewej” Wesa Cra­ve­na. Podo­bieństw jest wie­le, ale róż­nic też nie bra­ku­je! Czy rape and reven­ge w zimo­wej odsło­nie może zadzia­łać? Jak bar­dzo samot­ny bywa czło­wiek w tłu­mie? Podróż pocią­giem tor­tur to nic inne­go jak podróż do pie­kła, jakie dwóm nasto­lat­kom zgo­to­wa­li ban­dy­ci pro­wo­ko­wa­ni przez pew­ną damę z wyż­szych sfer. Uwa­żaj­cie do jakie­go prze­dzia­łu wsią­dzie­cie, a potem sprawdź­cie czy dacie się porwać klau­stro­fo­bicz­ne­mu kli­ma­to­wi i upior­nej har­mo­nij­ce Ennio Morricone.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.