Psi Patrol

W dzi­siej­szym odcin­ku powra­ca duet Jer­ry i Pola. Tym razem bie­rze­my na warsz­tat, cie­szą­cą się rosną­cą popu­lar­no­ścią kre­sków­kę „Psi Patrol”. O czym opo­wia­da ten serial ani­mo­wa­ny? Czym cha­rak­te­ry­zu­ją się boha­te­ro­wie i dla­cze­go zbie­ra­ją śmie­ci? Czy Pola pole­ca tę kre­sków­kę? I w koń­cu, czy w tym roku gadżet z „Psie­go Patro­lu” to naj­mod­niej­szy pre­zent gwiazdkowy?

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.