Pierwsze interludium w Radiu SK

Co praw­da Wigi­lia dopie­ro za 3 dni, ale Świę­ty Miko­łaj przy­szedł w tym roku nie­co wcze­śniej, przy­no­sząc zarów­no nową audy­cję jak i dobre nowi­ny. Pod­cast Radio SK po 20 tygo­dniach ciszy powra­ca do sta­łe­go nada­wa­nia! Dzi­siaj jest to luź­ny meta­pod­cast, sta­no­wią­cy dru­gi wstęp. Prze­ryw­nik, inter­lu­dium, wpro­wa­dze­nie do nowe­go roz­dzia­łu. Audy­cja sku­pia się na trzech połą­czo­nych ze sobą tema­tach – „Dla­cze­go prze­sta­łem nada­wać?”, „Dla­cze­go zno­wu zaczą­łem?” i wresz­cie „Co dalej z Radiem SK?”. Raduj­cie się, słu­chaj­cie i przy­go­tuj­cie się na wie­le kolej­nych piąt­ków, czte­ry po północy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.