Star Wars Komiks – Cytadela grozy

Nowy Star Wars Komiks w kio­skach, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no. Nowy pod­cast. W bie­żą­cej odsło­nie maga­zy­nu otrzy­mu­je­my dłu­go przez nas wycze­ki­wa­ny cros­so­ver serii Star Wars i Dok­tor Aph­ra, czy­li „Cyta­de­lę gro­zy”. Komiks ten spo­tkał się z dość mie­sza­ny­mi recen­zja­mi pośród fanów, ale czy Kon­glo­me­rat podzie­la te opi­nie? Cóż, nie. Cros­so­ver oka­zał się być dzie­łem dość egzo­tycz­nym, bo mie­szan­ką Gwiezd­nych wojen i hor­ro­ru. Taki miks mógł­by oka­zać się nie­straw­ny, ale… wyszło to naszym zda­niem cie­ka­wie. Jakie nawią­za­nia i inspi­ra­cje odna­leź­li­śmy w „Cyta­de­li gro­zy”? Dla­cze­go ta nie­ty­po­wa i dość „poje­cha­na” mini-seria do nas tra­fia? Jak spodo­ba­ła się nam, dość róż­no­rod­na, war­stwa gra­ficz­na? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Do tego stan­dar­do­wo ser­wu­je­my garść komik­so­wych new­sów i nasze prze­wi­dy­wa­nia co do przy­szłych nume­rów. Polecamy!

Aby uła­twić słu­cha­czom śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjal­ny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­ca­my się Waszej uwadze 🙂

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.