Gabinet osobliwości Guillermo del Toro – Autopsja/Outsiderka

Zgod­nie z zapo­wie­dzą z poprzed­nie­go odcin­ka, Man­do i Jer­ry powra­ca­ją z omó­wie­niem kolej­nych dwóch seg­men­tów „Gabi­ne­tu oso­bli­wo­ści Guil­ler­mo del Toro”. Dziś na warsz­tat tra­fi­ły „Autop­sja”, twór­cy „Puste­go czło­wie­ka”, Davi­da Prio­ra oraz „Out­si­der­ka” Any Lily Amir­po­ur, reży­ser­ki „O dziew­czy­nie, któ­ra wra­ca nocą sama do domu”. Na ile oba oma­wia­ne dziś odcin­ki róż­nią się od tego co dosta­li­śmy w ramach pre­mie­ry anto­lo­gii? Czy Prior znów wykre­ował nie­po­ko­ją­cą i kli­ma­tycz­ną opo­wieść? Jak Amir­po­ur pode­szła do tema­ty­ki hor­ro­ru świą­tecz­ne­go i na ile cie­ka­wie wyko­rzy­sta­ła kon­wen­cję body hor­ro­ru? Czy nadal nasze eki­pa jest zado­wo­lo­na z sean­su? Posłuchajcie! 

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:22 – Autopsja
  • 00:15:54 – Outsiderka

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.