Spotkanie autorskie Szymona Majcherowicza na Festiwalu Grozy i Fantastyki Łódź 2022

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Hal­lo­we­en ser­wu­je­my Wam dziś zapis spo­tka­nia autor­skie­go, jakie z Szy­mo­nem Maj­che­ro­wi­czem popro­wa­dził Szy­mon Cie­śliń­ski na Festi­wa­lu Gro­zy i Fan­ta­sty­ki 2022 w Łodzi. Roz­ma­wia­my o wyda­nym przez Wydaw­nic­two IX zbio­rze opo­wia­dań „Otwie­ram oczy”, a tak­że o trau­mach, radze­niu sobie z nimi oraz o… efek­tach defe­ka­cji i ich sym­bo­licz­nej roli w weird fiction.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.