Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2019 – część 3

Docze­ka­li­śmy się wresz­cie trze­ciej i ostat­niej czę­ści omó­wie­nia Snów Umar­łych 2019. Jer­ry i Mate­ja roz­pra­wia­ją o ostat­nich dzie­się­ciu opo­wia­da­niach, jest kil­ka słów o koń­czą­cej tom poezji, parę zdań pod­su­mo­wa­nia. Któ­re opo­wia­da­nia dały nam naj­wię­cej fraj­dy? Czy war­to w ogó­le się­gać po ten potęż­ny tom rocz­ni­ka? Jakie obli­cza przyj­mu­je weird w Pol­sce i na ile spo­so­bów moż­na pod­cho­dzić do tego tema­tu? Gdzie inspi­ra­cje Love­cra­ftem, gdzie Ligot­tim, a gdzie zna­leź­li­śmy śla­dy lor­da Dunsany’ego? Dowie­cie się tego wszyst­kie­go z nie­co ponad godzin­ne­go odcinka.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.