Magiczne lata

Nie­wiel­kie mia­stecz­ko Zephyr w Ala­ba­mie, lata 60. XX wie­ku. Pew­ne­go mar­co­we­go ran­ka jede­na­sto­let­ni Cory Mac­ken­son oraz jego ojciec są świad­ka­mi tajem­ni­cze­go wypad­ku: w głąb jezio­ra sta­cza się samo­chód ze zma­sa­kro­wa­ny­mi zwło­ka­mi męż­czy­zny. Miej­sco­wy sze­ryf nie potra­fi roz­wi­kłać zagad­ki okrut­nej zbrod­ni, nie znaj­du­je żad­nych śla­dów mor­der­cy, nie wia­do­mo też, kim jest ofia­ra. Cory, wstrzą­śnię­ty myślą, że w jego mie­ście żyje zabój­ca, posta­na­wia sam go zna­leźć. Jedy­ny trop, jakim dys­po­nu­je, to małe zie­lo­ne piór­ko, któ­re zna­lazł wte­dy nad jezio­rem, oraz mgli­ste wspo­mnie­nie skry­tej w mro­ku lasu syl­wet­ki w dłu­gim płasz­czu. Nie mając innych poszlak, zaczy­na uważ­niej przy­glą­dać się miesz­kań­com Zephyr. Sku­ra i Rafał przy­glą­da­ją się zaś posta­ciom jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych powie­ści Robert McCam­mo­na, czy­li książ­ki „Magicz­ne lata”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.