Pusty człowiek

W trzy­sta czter­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas podą­ża za sło­wem Ojca Jer­ry­sła­wa i wstę­pu­je do kul­tu Puste­go Czło­wie­ka. Co łączy komiks Cul­le­na Bun­na i film Davi­da Prio­ra? Jak wyglą­da­ła trud­na dro­ga tego dru­gie­go na jaki­kol­wiek ekran? Dla­cze­go pre­mie­ra fil­mu prze­szła bez echa? Czym tak wła­ści­wie jest i czym stra­szy „The Emp­ty Man”? Jak wyglą­da jed­na z bar­dziej prze­ra­ża­ją­cych sekwen­cji w histo­rii fil­mo­we­go hor­ro­ru? Dla­cze­go nie zga­dza­my się z chłod­ny­mi recen­zja­mi? Kto boi się plu­szo­we­go misia i zasło­nek niczym nogi Slen­der­ma­na? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 01:08:24

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.