Gabinet osobliwości Guillermo del Toro – Skrytka 36/Szczury cmentarne

Hal­lo­we­en za pasem, a to ozna­cza wysyp nowych pro­duk­cji oko­ło­hor­ro­ro­wych na wszel­kich plat­for­mach stre­amin­go­wych. Jed­nym z tytu­łów, któ­re wła­śnie mają pre­mie­rę jest „Gabi­net oso­bli­wo­ści Guil­ler­mo del Toro”, czy­li anto­lo­gia gro­zy, któ­ra skła­da się łącz­nie z ośmiu odcin­ków i jest pre­zen­to­wa­na od 25 do 28 paź­dzier­ni­ka w ramach czte­ro­dnio­we­go even­tu. Choć serial ten nie miał zbyt dużej pro­mo­cji to lista nazwisk przy nim pra­cu­ją­cych jest impo­nu­ją­ca i suge­ro­wa­ła, że może­my mieć do czy­nie­nia z czymś na napraw­dę dobrym pozio­mie. Cie­ka­wa anto­lo­gia hor­ro­ru? Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić jak to się uda­ło i sko­rzy­stać z wypra­co­wa­nej w ramach oma­wia­nia „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries” for­mu­ły, czy­li roz­mo­wy o dwóch seg­men­tach seria­lu w ramach pod­ca­stu. Tym samym zapra­sza­my Was na dys­ku­sję o „Skryt­ce 36” oraz „Szczu­rach cmen­tar­nych”. Czy kupi­ło nas wpro­wa­dze­nie del Toro oraz czo­łów­ka? W jakim kli­ma­cie utrzy­ma­ne są pierw­sze dwa odcin­ki? Czy będzie­my kon­ty­nu­ować przy­go­dę z „Gabi­ne­tem oso­bli­wo­ści”? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:22 – Skryt­ka 36
  • 00:22:18 – Szczu­ry cmentarne

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.