Copernicon 2018: Horror w komiksie 2

Kie­dy mówi­my o hor­ro­rze jako kon­wen­cji, naj­czę­ściej przy­cho­dzą nam na myśl fil­my lub książ­ki, a komiks jako medium wyda­je się

Czytaj dalej

Komiksowy długi weekend

Dłu­gie week­en­dy sprzy­ja­ją nad­ra­bia­niu kul­tu­ral­nych zale­gło­ści. Uda­ło mi się w koń­cu dopaść dwa komik­sy, któ­re z róż­nych wzglę­dów od dłuższego

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609156 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996