Amerykański Wampir. tom 8

Ósmy tom serii kon­ty­nu­uje opo­wieść roz­gry­wa­ją­cą się w roku 1965. Trwa nie­rów­na wal­ka mię­dzy osła­bio­ny­mi siła­mi dobra a potęż­nym Sza­rym Kup­cem. Nie­do­bit­ki Wasa­lów Gwiaz­dy Zaran­nej sta­ra­ją się powstrzy­mać zastę­py słu­żą­ce demo­nicz­ne­mu przy­by­szo­wi, ale prze­gry­wa­ją star­cie za star­ciem. Tym­cza­sem pierw­sze­mu ame­ry­kań­skie­mu wam­pi­ro­wi Skin­ne­ro­wi Swe­eto­wi, jego przy­ja­ciół­ce Pearl Jones i agen­to­wi Poolo­wi uda­je się prze­żyć spo­tka­nie z Kup­cem. Docho­dzą wte­dy do wnio­sku, że muszą odszu­kać tych człon­ków WGZ, któ­rzy zeszli do podziemia.

Tak roz­po­czy­na się roz­gryw­ka na zie­mi i w komo­sie, któ­rej staw­ką jest oca­le­nie świa­ta oraz zacho­wa­nie rodza­ju ludz­kie­go, a tak­że… rodza­ju wam­pi­rze­go. Do cze­go dąży Sza­ry Kupiec, sko­ro zabi­ja lub prze­kształ­ca w odra­ża­ją­ce potwo­ry nawet pra­daw­nych krwio­pij­ców? Zagad­ka strasz­li­we­go wro­ga oka­że się się­gać znacz­nie dal­szej prze­szło­ści, niż kto­kol­wiek z boha­te­rów mógł­by sobie wyobrazić…

W 260. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­cam do tema­tu „Ame­ry­kań­skiego Wam­pira”. Dzi­siaj oma­wiam ósmy tom komik­su, któ­ry zamy­ka kolej­ny roz­dział tego pro­jektu – Dru­gi cykl. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­śloną przez Scot­ta Sny­dera, a napi­saną przez Sny­dera i Ste­phena Kin­ga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.