Copernicon 2018: Horror w komiksie 2

Kie­dy mówi­my o hor­ro­rze jako kon­wen­cji, naj­czę­ściej przy­cho­dzą nam na myśl fil­my lub książ­ki, a komiks jako medium wyda­je się być moc­no nie­do­ce­nia­ny. Nie­słusz­nie, bo od wie­lu lat twór­cy wyko­rzy­stu­ją tę for­mę do opo­wia­da­nia mro­żą­cych krew w żyłach histo­rii. Powie­ści gra­ficz­ne, autor­skie serie i hor­ror w nur­cie super­bo­ha­ter­skim – o tym wszyst­kim mówi­li­śmy dla Was rok temu. Dziś chcie­li­by­śmy się sku­pić na tym, co cie­ka­we­go ofe­ru­je fanom gro­zy dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cy się pol­ski rynek komiksowy.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Coper­ni­co­nie 2018. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Pre­lek­cję Hor­ror w komik­sie z Coper­ni­co­nu 2017 może­cie posłuchać/obejrzeć tutaj.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.