Amerykański Wampir. tom 4

W dwóch krwa­wych epi­zo­dach dzie­ją­cych się w róż­nych rejo­nach USA i w zupeł­nie innych cza­sach auto­rzy uka­zu­ją prze­ra­ża­ją­ce obli­cze nie­śmier­tel­ne­go Skin­ne­ra Sweeta!
Połu­dnio­we Tery­to­rium Nowe­go Mek­sy­ku, rok 1871. Zanim Skin­ner Swe­et stał się naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nym ban­dy­tą Dzi­kie­go Zacho­du i zapo­cząt­ko­wał nową rasę ame­ry­kań­skich wam­pi­rów, słu­żył jako żoł­nierz w armii ame­ry­kań­skiej. Już wte­dy był rów­nie nie­bez­piecz­ny i zabój­czy jak potwór, któ­rym się stał.

… Glen­da­le w sta­nie Kali­for­nia, rok 1954. Twar­dziel w czar­nej skó­rza­nej kurt­ce Tra­vis Kidd nie róż­ni się wyglą­dem od innych mło­do­cia­nych bun­tow­ni­ków. Tyle że on nie bun­tu­je się bez powo­du: zamie­rza tępić wszyst­kie wam­pi­ry w Ame­ry­ce, póki nie odnaj­dzie tego, któ­ry wymor­do­wał mu całą rodzi­nę. Tra­vis szyb­ko sta­je się wam­pi­rzym wro­giem publicz­nym numer jeden. Lecz po świe­cie krą­żą potęż­niej­si i star­si zabój­cy niż on.
Łow­cy sta­ją się ofia­ra­mi w tej kon­ty­nu­acji wyróż­nio­nej Nagro­dą Eisne­ra sagi autor­stwa Scot­ta Sny­de­ra (Bat­man –Try­bu­nał Sów, Bat­man – Mia­sto Sów, Bat­man – Śmierć rodzi­ny, Bat­man – Rok zero­wy, Szpon) i rysow­ni­ka Rafa­ela Albuquerque.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.