Amerykański Wampir. tom 6

Szó­sty tom zawie­ra opo­wieść „Dłu­ga dro­ga do pie­kła” oraz anto­lo­gię krót­kich histo­rii o Skin­ne­rze Swe­ecie i innych ame­ry­kań­skich wampirach.
Pewien chło­piec ucie­ka z sie­ro­ciń­ca, aby odna­leźć w Las Vegas swo­je­go ojca. W dro­dze spo­ty­ka dwo­je zako­cha­nych ludzi, któ­rzy chcą wziąć ślub, ale pro­wa­dzi ich tam tak­że potrze­ba zdo­by­cia leku na poważ­ną cho­ro­bę. Oka­zu­je się, że wszyst­kim boha­te­rom będzie bar­dzo trud­no osią­gnąć cele, do któ­rych dążą, kie­dy na ich dro­dze poja­wi się pewien łow­ca wam­pi­rów w czar­nej skó­rza­nej kurt­ce. Podróż do Vegas sta­nie się praw­dzi­wą dro­gą do piekła…

… Krót­kie opo­wie­ści z anto­lo­gii sta­no­wią prze­gląd histo­rii wam­pi­rów w Nowym Świe­cie – od pierw­szych osad bia­łych przy­by­szów w XVI stu­le­ciu (Zagi­nio­na kolo­nia) przez XIX-wiecz­ny świat Dzi­kie­go Zacho­du (Prze­klę­te Kan­sas) i tra­per­skiej Kana­dy (Kana­dyj­ski wam­pir) po Hol­ly­wo­od wiel­kie­go boomu sztu­ki fil­mo­wej w latach 20. XX stu­le­cia (m.in. Pro­du­cen­ci). W anto­lo­gii zapre­zen­to­wa­li swo­je komik­sy tak zna­ni auto­rzy, jak: Greg Ruc­ka, Jason Aaron czy Fran­ce­sco Francavilla.
Głów­ny­mi auto­ra­mi best­sel­le­ro­wej serii są gwiaz­dy komik­su ame­ry­kań­skie­go: sce­na­rzy­sta Scott Sny­der (Bat­man, Detec­ti­ve Comics, Swamp Thing) i rysow­nik Rafa­el Albu­qu­erque (Blue Beetle, Superman/Batman).

W 229. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­cam do tema­tu „Ame­ry­kań­skie­go Wam­pi­ra”. Dzi­siaj oma­wiam szó­sty, bar­dzo nie­ty­po­wy tom tej serii. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­ślo­ną przez Scot­ta Sny­de­ra, a napi­sa­ną przez Sny­de­ra i Ste­phe­na Kin­ga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.