Amerykański Wampir. tom 5

Kolej­ny tom popu­lar­nej serii Scot­ta Sny­de­ra i Rafa­ela Albu­qu­erque zawie­ra dwie histo­rie o przy­go­dach wam­pi­rów roz­gry­wa­ją­ce się na tle histo­rii Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Tym razem akcja dzie­je się w latach 50. XX wieku.
Trwa zim­na woj­na. Eme­ry­to­wa­na łow­czy­ni wam­pi­rów Feli­cia Book od lat ukry­wa się wraz z przy­bra­nym synem, gdy zja­wia się u niej zakrwa­wio­ny agent Hob­bes. Oka­zu­je się, że znik­nę­ła trum­na ze szcze­gól­nie potęż­nym wam­pi­rem. Book i Hob­bes muszą zro­bić wszyst­ko, by potwór nie zdo­łał dotrzeć do swo­je­go zam­ku nad Morzem Czarnym…

… Tym­cza­sem Pearl Jones po ata­ku na męża wra­ca do Hol­ly­wo­od, gdzie dzia­ła taj­na siat­ka wam­pi­rów, pra­gną­cych zabić ich obo­je. W despe­ra­cji Pearl zgła­sza się do Wasa­lów Gwiaz­dy Zaran­nej, ci zaś powie­rza­ją jej misję odna­le­zie­nia przy­wód­cy owej siat­ki. Przy­dzie­la­ją też do pomo­cy swo­je­go agen­ta – Skin­ne­ra Sweeta.

W 220. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, z lek­kim opóź­nie­niem choć dzię­ki napię­te­mu pla­no­wi Egmon­tu i tak dość szyb­ko powra­cam do tema­tu „Ame­ry­kań­skie­go Wam­pi­ra”. Dzi­siaj oma­wiam pią­ty tom komik­su, któ­ry zamy­ka pierw­szy roz­dział tego pro­jek­tu. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­ślo­ną przez Scot­ta Sny­de­ra, a napi­sa­ną przez Sny­de­ra i Ste­phe­na Kin­ga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.