Amerykański Wampir. tom 7

Jest rok 1965. Dwa wam­pi­ry z gatun­ku ame­ry­kań­skie­go, Skin­ner Swe­et i Pearl Jones, od dzie­się­ciu lat nie wcho­dzą sobie w dro­gę. Pearl wró­ci­ła na rodzin­ną far­mę w Kan­sas, gdzie pro­wa­dzi azyl dla mło­dych krwio­pij­ców prze­śla­do­wa­nych przez ludzi oraz agre­syw­nych przed­sta­wi­cie­li gatun­ku kar­pac­kie­go. Tym­cza­sem Skin­ner żyje na gra­ni­cy mek­sy­kań­skiej, gdzie napa­da na prze­myt­ni­ków bro­ni i han­dla­rzy nar­ko­ty­ków. W koń­cu jed­nak boha­te­ro­wie będą musie­li się ponow­nie spo­tkać, gdyż na hory­zon­cie poja­wi się Sza­ry Kupiec, prze­ra­ża­ją­ca isto­ta naro­dzo­na przed tysiąc­le­cia­mi. Chce on cał­ko­wi­cie odmie­nić świat, zaczy­na­jąc od wymor­do­wa­nia obec­nie żyją­cych wam­pi­rów. Kupiec ma legion pra­daw­nych wyznaw­ców i nie­wy­obra­żal­ną moc. Czy kto­kol­wiek będzie w sta­nie mu się przeciwstawić?

W 244. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, dzię­ki napię­temu pla­nowi Egmon­tu  dość szyb­ko powra­cam do tema­tu „Ame­ry­kań­skiego Wam­pira”. Dzi­siaj oma­wiam siód­my tom komik­su, któ­ry otwie­ra nowy roz­dział tego pro­jektu – Dru­gi cykl. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­śloną przez Scot­ta Sny­dera, a napi­saną przez Sny­dera i Ste­phena Kin­ga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.