Spektakl Misery w Teatrze Miejskim w Gdyni

16 lat temu pierw­szy raz zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy gru­po­wy wyjazd na spek­takl teatral­ny „Mise­ry”. Przez ten okres sztu­ka wysta­wia­na była w róż­nych miej­scach i inter­pre­ta­cjach. Do Biel­ska-Bia­łej, War­sza­wy i Kra­ko­wa dołą­czy­ła teraz Gdy­nia. I wpraw­dzie nie uda­ło nam się dotrzeć na pre­mie­rę, ale bio­rąc pod uwa­gę realia, w któ­rych żyje­my, pozo­sta­je się cie­szyć, że w ogó­le uda­ło nam się wziąć udział w przed­sta­wie­niu na żywo. Tak, w pierw­szym ter­mi­nie po pre­mie­rze sta­wi­li­śmy się w Gdy­ni, a dzi­siaj spró­bu­ję Wam o tym opo­wie­dzieć. Jak wyglą­dał spek­takl? Czym wyróż­nia się ta kon­kret­na inter­pre­ta­cja? Jak dobrze i na ile ory­gi­nal­nie spraw­dza się od stro­ny aktor­stwa? Czy jestem zado­wo­lo­ny z tego wyjaz­du? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań, znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Inne pod­ca­sty o sztu­kach teatral­nych na pod­sta­wie Ste­phe­na Kinga:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.