Star Wars. Wielka Republika: Burza nadciąga

Dru­gi etap książ­ko­we­go pro­jek­tu sygno­wa­ne­go logiem Wiel­kiej Repu­bli­ki roz­po­czę­ła „Burza Nad­cią­ga” Cava­na Scot­ta, a w naszym wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry aby o tej powie­ści pody­sku­to­wać. Czy koniecz­na jest zna­jo­mość wszyst­kich ksią­żek z pierw­szej fazy „The High Repu­blic”, aby się­gnąć po ten tytuł? Jaką for­mę wybrał autor dla swo­jej książ­ki i na ile kon­struk­cyj­nie przy­pa­dło nam to do gustu? Czy podo­ba się nam posze­rze­nie świa­ta Wiel­kiej Repu­bli­ki i mno­gość posta­ci, któ­re prze­wi­ja­ją się na kar­tach powie­ści? Na ile odczu­li­śmy, że Nihi­lo­wie sta­no­wią real­ne zagro­że­nie dla funk­cjo­no­wa­nia Repu­bli­ki i jak oce­nia­my roz­wój wąt­ku Mar­chio­na Ro? I w koń­cu, jak oce­nia­my naj­now­szą książ­kę z cyklu Wiel­kiej Repu­bli­ki na tle wcze­śniej­szych? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.