Spektakl Lśnię w Teatrze Nowym w Łodzi

Lśnię to spek­takl inspi­ro­wa­ny twór­czo­ścią i posta­cią popu­lar­ne­go auto­ra hor­ro­rów Ste­phe­na Kin­ga oraz jed­ną z bar­dziej zna­nych jego powie­ści – Lśnieniem.
Jerzy Król nie pisze powie­ści gro­zy, to one piszą jego. Autor wyda­wa­nych pod pseu­do­ni­mem opo­wia­dań oraz prze­mów dla poli­ty­ków pra­gnie wyzwo­lić się ze spo­łecz­nych miej­skich wię­zów, zamiesz­kać na odlu­dziu i zmie­rzyć się ze swo­ją mrocz­ną stro­ną, aby wresz­cie uwię­zić ją na kart­kach maszynopisu…

Dzię­ki agent­ce otrzy­mu­je posa­dę dozor­cy zapo­mnia­ne­go Stu­dia Ogląd, ambit­nej ini­cja­ty­wy Toeplit­za, pierw­sze­go rek­to­ra łódz­kiej fil­mów­ki. Razem z żoną Wan­dą, artyst­ką wideo, oraz synem Danie­lem prze­pro­wa­dza­ją się do miej­sca, któ­re oprócz kurzu i nie­pa­mię­ci pokry­ła nie­na­wiść nie­zna­ne­go pocho­dze­nia. Uwię­zie­ni w klesz­czach fil­mu i lite­ra­tu­ry boha­te­ro­wie kon­fron­tu­ją się ze stra­chem o utra­tę talentu.

Spek­takl dla osób doro­słych. Lecą bluzgi.

W dzi­siej­szej audy­cji wraz z Szy­mo­nem „Szy­ma­sem” Cie­śliń­skim – auto­rem Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan – oma­wia­my wysta­wia­ny aktu­al­nie w Teatrze Nowym w Łodzi spek­takl „Lśnię”.

Obej­rzyj tra­iler i zdję­cia ze spektaklu

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.