Stephen King na deskach teatru

Ste­phen King to autor ponad 60 ksią­żek, kil­ku­set opo­wia­dań, arty­ku­łów czy sce­na­riu­szy komik­so­wych i fil­mo­wych. Jego tek­sty prze­kła­da­no na ekran kino­wy, tele­wi­zyj­ny i video prze­szło 100 razy. King od lat eks­pe­ry­men­tu­je z for­mą wyda­wa­nia opo­wie­ści i dro­gą dotar­cia do kolej­nych czy­tel­ni­ków. King to też przed­sta­wie­nia teatral­ne, któ­re gości­ły rów­nież na pol­skich scenach.

W trzy­dzie­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK oma­wiam trzy spek­ta­kle wysta­wia­ne w naszym kra­ju – „Mise­ry”, „1408 – Seans ciszy” i „Ska­za­nych na Shaw­shank”. Audy­cja to tak­że moje wspo­mnie­nia z kil­ku wspa­nia­łych wyjazdów.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.