Świąteczne horrory cz. 05

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, za oknem gru­ba war­stwa śnie­gu, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed rokiem tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję kolej­ną daw­kę alter­na­ty­wy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i chłam wygrze­ba­ny z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum „kine­ma­to­gra­fii”.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:
– Hide & Seek (2010)
– Wind Chill (2007)
– A Chri­st­mas Night­ma­re (2001)
– A Chri­st­mas Tre­at (1985)
– Pup­pet Master vs. Demo­nic Toys (2004)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.