Kocham Dziwne Kino – Pora Terminatora

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

Byli­śmy w kinie na ostat­nim Ter­mi­na­to­rze i obaj docho­dzi­my do podob­nych wnio­sków – mrocz­ne prze­zna­cze­nie, to praw­do­po­dob­nie cze­ka tę wspa­nia­łą serię. Może­cie posłu­chać jak wymie­nia­my się lista­mi grze­chów tej pro­duk­cji, któ­re nam się w pew­nych punk­tach powta­rza­ją. I te wspól­ne wnio­ski sta­ły się przy­czyn­kiem do bar­dzo luź­nej roz­mo­wy o całej serii. Mimo nasze­go maru­dze­nia i narze­ka­nia, usły­szy­cie tutaj dużo dobre­go. Bo obaj kocha­my Arnie­go i Ter­mi­na­to­ry. Hasta La Vista! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.