Krzyk

Mar­ta Pła­za z kolek­ty­wu Final Girls oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz spo­tka­li się tuż przed pre­mie­rą naj­now­szej odsło­ny serii „Krzyk”, aby poroz­ma­wiać o dotych­cza­so­wych losach Ghostface’a. Dziś zaś, wspo­ma­ga­ni przez Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go, zapra­sza­ją na dłu­gą roz­mo­wę poświę­co­ną „Krzy­ko­wi” A.D. 2022, w któ­rej po krót­kiej roz­bie­gów­ce zagłę­bia­ją się w szcze­gó­ły fabu­ły i nie szczę­dzą spo­ile­rów. Kto jest gru­pą doce­lo­wą tej pro­duk­cji? Jak spodo­ba­ła się nam nowa, mło­da gwar­dia z sio­stra­mi Car­pen­ter na cze­le? Jak oce­nia­my ilość i jakość nawią­zań do wcze­śniej­szych fil­mów? Co naj­bar­dziej nas zasko­czy­ło? Czy Matt Bet­ti­nel­li-Olpin oraz Tyler Gil­lett, któ­rzy prze­ję­li sche­dę po Wesie Cra­ve­nie, mie­li pomysł na powrót do serii po latach, czy może dosta­li­śmy tyl­ko film odci­na­ją­cy kupo­ny i żeru­ją­cy na nostal­gii? I w koń­cu, czy „Krzyk” mówi coś o hor­ro­rze i jego fanach „tu i teraz”? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:32:40

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.