Spektakl Misery w Teatrze Kwadrat w Warszawie

Przed­sta­wie­nie „Mise­ry” to zupeł­nie nowa jakość i inny wymiar roz­ryw­ki w zupeł­nie nowej prze­strze­ni. Pierw­szy spek­takl na Sce­nie Kame­ral­nej Kwa­dra­tu to kla­sycz­ny dresz­czo­wiec – adap­ta­cja powie­ści Ste­phe­na Kin­ga. Na pod­sta­wie książ­ki powstał słyn­ny film pod tym samym tytułem.

Autor poczyt­nych roman­sów Paul Shel­don tra­ci kon­tro­lę nad autem w cza­sie śnie­ży­cy. Roz­bi­ty samo­chód i nie­przy­tom­ne­go pisa­rza odnaj­du­je miesz­ka­ją­ca w pobli­żu zawo­do­wa pie­lę­gniar­ka – Annie Wil­kes. Wybaw­czy­ni oka­zu­je się być wiel­ką fan­ką Pau­la i jego twór­czo­ści. Annie opie­ku­je się swo­im ido­lem z wiel­kim zapa­łem, ale jego powrót do zdro­wia nie jest jej praw­dzi­wą inten­cją… samot­na kobie­ta chce, żeby Paul został w jej domu na zawsze. I zro­bi wszyst­ko – dosłow­nie – aby ten cel osią­gnąć. Reży­ser Robert Gliń­ski doświad­czo­ny w pra­cy zarów­no w teatrze jak i w fil­mie stwo­rzył nastrój, dzię­ki któ­re­mu widz będzie śle­dził akcję w napię­ciu od pierw­szej do ostat­niej minu­ty przed­sta­wie­nia. W nowym spek­ta­klu nie­za­po­mnia­ne kre­acje aktor­skie stwo­rzy­li: Ewa Wencel oraz gra­ją­cy gościn­nie Piotr Polk.

Obej­rzyj zdję­cia ze spektaklu
Zdję­cia z uro­czy­stej premiery

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.