Creepshow. Tom 2. Zeszyt 4: Killer Cart Corral/The Amulet

Rok 2023 za chwi­lę się skoń­czy, a w Radiu SK mamy dla was ostat­ni tego­rocz­ny bonu­so­wy odci­nek. We wrze­śniu wystar­to­wał dru­gi tom komik­so­we­go „Cre­ep­show”, w paź­dzier­ni­ku ruszył czwar­ty sezon seria­lu, a my kon­ty­nu­uje­my tego­rocz­ną falą dodat­ko­wych audy­cji. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li­śmy się znów w nie­co okro­jo­nym skła­dzie. Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz roz­ma­wia­ją o czwar­tym regu­lar­nym zeszy­cie tej serii. Dzi­siaj mamy dla was szcze­gó­ło­we omó­wie­nie obu histo­rii, któ­re ser­wu­ją nam kolej­ni twór­cy. A tym razem są to: „Kil­ler Cart Cor­ral” oraz „The Amu­let”. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.