Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara

Sie­dem zamiesz­czo­nych tu opo­wia­dań to wspa­nia­łe przy­kła­dy zawrot­ne­go i zupeł­nie nie­zwy­kłe­go świa­ta, któ­ry Roald Dahl nazy­wa­ny wiel­kim cza­ro­dzie­jem uczy­nił swo­im wła­snym. Mamy tu nie tyl­ko świa­dec­twa jego czar­ne­go humo­ru i fan­ta­zji (Łabędź i O chłop­cu, któ­ry roz­ma­wiał ze zwie­rzę­ta­mi), ale tak­że fascy­nu­ją­cą opo­wieść o począt­kach jego pisar­stwa, pierw­szy z powsta­łych utwo­rów Buł­ka z masłem, jak rów­nież uro­czo zaska­ku­ją­cą opo­wieść o mło­dym, boga­tym próż­nia­ku, któ­ry naby­wa nie­zwy­kłą umie­jęt­ność. Czy­ta­jąc je, stwier­dzi­cie, że ludzie są o wie­le dziw­niej­si, niż moż­na by podejrzewać.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.