Pustelnik vs Kilka dni lata

Sku­ra tak bar­dzo zachwy­cił się „Pustel­ni­kiem” Mar­ti­na Ern­st­se­na, że stro­na po stro­nie ana­li­zu­je ten cudow­ny komiks o waka­cjach nad morzem w Nor­we­gii. Dziś będzie o tym, dla­cze­go komiks dla dzie­ci ide­al­nie nada­je się dla fil­mo­we­go geeka sta­rych hor­ro­rów z lat 50. o zmu­to­wa­nych kra­bach. Pustel­nik to tak­że komiks o przy­jaź­ni i pro­ble­mach, któ­rych nie widać — i tutaj będzie porów­na­nie do komik­su oby­cza­jo­we­go fran­cu­skie­go twór­cy Cha­bo­ute. Dzi­siaj o dwóch komik­sach, któ­re wza­jem­nie się uzu­peł­nia­ją i w zim­ne wie­czo­ry potra­fią dodać odro­bi­nę cie­pła do mroź­nej aury.

Uwa­ga: Audy­cja dostęp­na tyl­ko w wer­sji video!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.