Creepshow. Tom 2. Zeszyt 1: Make Your Choice/Fossil Record

Paź­dzier­nik w peł­ni, jesień za oknem, Hal­lo­we­en za pasem, a to sygnał by Radio SK włą­czy­ło dru­gi bieg. We wrze­śniu wystar­to­wał dru­gi tom komik­so­we­go „Cre­ep­show”, a już za tydzień plat­for­ma Shud­der ruszy z czwar­tym sezo­nem seria­lu. Jest to dobry dzień by wystar­to­wać z tego­rocz­ną falą dodat­ko­wych audy­cji. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li­śmy się tym razem w nie­co okro­jo­nym skła­dzie. Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz roz­ma­wia­ją o pierw­szym z pię­ciu zapla­no­wa­nych zeszy­tów tej serii. Zapra­sza­my na szcze­gó­ło­we omó­wie­nie obu histo­rii, któ­re ser­wu­ją nam kolej­ni twór­cy. A tym razem są to: „Make Your Cho­ice” oraz „Fos­sil Record”. Otwar­cie dru­gie­go tomu przy­nio­sło nam też pierw­sze tak duże nazwi­sko wśród twór­ców komik­so­we­go „Cre­ep­show”. Czy zdo­byw­ca Nagro­dy Eisne­ra Garth Ennis wypro­wa­dził serię na nowy poziom? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.