Elseworlds – Special DC Crossover Event – The Flash/Arrow/Supergirl/Batwoman

Tra­dy­cyj­nie już sta­cja CW zaser­wo­wa­ła w grud­niu fanom swe­go seria­lo­we­go uni­wer­sum super­bo­ha­ter­skie­go wiel­ki cros­so­ver. „Else­worlds” to wyda­rze­nie łączą­ce trzy pro­duk­cje – „Flash”, „Arrow” i „Super­girl” – dodat­ko­wo sta­no­wią­ce wpro­wa­dze­nie dla kolej­ne­go seria­lu – „Batwo­man”. Jaka jest histo­ria cros­so­ve­rów Arro­wver­se? Jaką dro­gę tym razem obra­li twór­cy? Czy pomysł wyj­ścio­wy jest cie­ka­wy i jak pora­dzi­li sobie z nim akto­rzy? Czy Batwo­man spro­sta­ła ocze­ki­wa­niom i ma poten­cjał na swój wła­sny serial? Na ile samo­dziel­nym two­rem jest „Else­worlds”? I wresz­cie: czy jest to cie­ka­we wyda­rze­nie? O tym i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.